Administrator Danych Osobowych (ADO)

 

Jakie warunki musi spełnić administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

 

Administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi spełnić jeden z warunków decydujący o tym, że takie działanie jest legalne. Ponadto musi dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych istotne jest przede wszystkim to, aby administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, przetwarzając dane:

  • spełniał przynajmniej jeden warunek uprawniający go do wykonywania operacji na danych osobowych - w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwisko czy adres zamieszkania określono je w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych, zaś w odniesieniu do danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o stanie zdrowia czy poglądach politycznych – w art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy. Spełnienie jednego z tych warunków stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, gdyż przesłanki te są równoprawne, a jednocześnie autonomiczne,
  • dopełnił – ustanowionego w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych - obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - zgłoszenie zbioru danych do rejestracji jest regułą, od której wyjątki wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych. Katalog tych wyjątków jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco. Oceny tego, czy zbiór należy zgłosić do rejestracji, administrator danych dokonuje sam, przy czym zwolnienie zbioru danych z rejestracji jest możliwe tylko wówczas, gdy przesłanka uprawniająca do odstąpienia od rejestracji dotyczy wszystkich danych zawartych w zbiorze,
  • stosował odpowiednie zabezpieczenia, o których stanowią przepisy rozdziału 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – administrator jest bowiem zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią ochronę, a przede wszystkim zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
  • dopełnił obowiązku informacyjnego ustanowionego w art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że administrator danych jest z niego zwolniony – w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dotyczą (art. 24) administrator musi poinformować ją o swojej nazwie i adresie, celu zbierania, odbiorcach danych (także tych przewidywanych), prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania, a także o dobrowolności albo obowiązku ich podania (a gdy obowiązek ten istnieje – o jego podstawie prawnej). W przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą (art. 25),administrator – zaraz po utrwaleniu danych – musi poinformować osobę, której one dotyczą, o swojej nazwie i adresie, celu i zakresie zbierania danych, a zwłaszcza o ich odbiorcach, źródle, z którego dane pozyskał, prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania, a także o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • dokładał szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, poprzez zapewnienie, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (o czym stanowi art. 26 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy o ochronie danych osobowych),
  • respektował prawa osób, których dane dotyczą – prawa te wymienione są w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych i dotyczą kontroli procesu przetwarzania danych.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może narazić administratora danych na odpowiedzialność administracyjną przez GIODO, jak i karną, stosownie do przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych (art. 49 – art. 54a). 

Na podstawie interpretacji Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *