Audyt sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała

Audyt sieci szerokopasmowej

Audytorzy Servus Comp Data Security wykonali audyt sieci szerokopasmowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Pod koniec ub. roku na zlecenie Prezydenta miasta Bielsko-Biała wykonaliśmy audyt, który weryfikował poziom spełnienia wymagań Ministra Cyfryzacji dotyczących kontroli realizacji postanowień Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z rozporządzeniami, wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014 w kontekście zapisów Prawa Telekomunikacyjnego.

Nasi audytorzy wykonali testy penetracyjne infrastruktury ICT miejskiej sieci szerokopasmowej w serwerowniach i na wybranej próbie punktów dystrybucyjnych. Następnie  sporządzono raport zawierający wyniki testów penetracyjnych, analiz w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych, stanu zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych pod kątem zachowania właściwego poziomu dostępności, integralności, poufności, ciągłości działania systemu.

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Bielsku-Białej w statystyce:

-        Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;

-        Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;

-        Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;

-        Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;

-        Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;

-        Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;

-        Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;

-        Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych
- 123 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;

-        Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 3 szt.;

-        Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;

-        Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej.

 Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi audytorami w celu omówienia zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

KONTAKT SERVUS COMP KRAKÓW


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

+48 12 631 91 22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *