USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WDRAŻAMY POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Obowiązująca Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) obowiązuje od 1997 r. i ma na celu przede wszystkim ochronę osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

W ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych znajdziemy wskazania dotyczące warunków przetwarzania danych, czyli wszystkie działania jakie musi podjąć Administrator Danych, aby zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe. Ponadto ustawa określa prawa osób, których dane są już w posiadaniu tych podmiotów.

UODO w założeniu ma zapobiegać sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, zwłaszcza wbrew ich woli, oraz zmusza tych, którzy te dane posiadają, do dbania o ich bezpieczeństwo.

Posiadanie danych osobowych nakłada na podmiot szereg obowiązków:

obowiązek ochrony danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób trzecich),

obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są w posiadaniu podmiotu (osoby te muszą być poinformowane, że podmiot te dane posiada oraz wykorzystuje do określonych celów),

obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych osobowych do rejestru - prowadzonego przez GIODO).

KONTAKT:

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-222 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
 
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!