POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE

Audytorzy Servus Comp Data Security wdrożyli Politykę Ochrony Danych Osobowych w oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej „Górna Raba” Spółka z o.o. obejmującej Gminę Mszana Dolna, Gminę Niedźwiedź, Gminę Raba Wyżna, Gminę Tokarnia, Gminę Lubień, Gminę Wiśniowa, Gminę Pcim i Miasto Mszana Dolna.  

Celem zleconej usługi w zakresie ochrony danych osobowych była inwentaryzacja stanu bieżącego, a następnie wykonanie niezbędnych działań w celu osiągnięcia wymaganych ustawą warunków przetwarzania danych osobowych wraz z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO.

W ramach usługi wykonano m.in.:

 1. Inwentaryzację posiadanych zbiorów danych osobowych
 2. Inwentaryzację wdrożonych procedur i dokumentacji
 3. Weryfikację klauzul w umowach powierzenia/udostępnienia danych osobowych
 4. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa obejmującej:
 • definicje ogólnych obowiązków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • opis zasad, standardów i wymagań zgodności z ustawą i rozporządzeniem GIODO
 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
 • opis struktury zbiorów danych
 • sposób przepływu danych między systemami
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
 • opracowanie ewidencji osób upoważnionych oraz nadanych im uprawnień
 • zaprojektowanie wzorów pozostałych dokumentów określonych w ustawie
 1. Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obejmującej:
 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym
 • procedury tworzenia kopii zapasowych
 • procedury dot. przechowywania kopii zapasowych i elektronicznych nośników danych
 • procedury dot. zabezpieczenia systemów informatycznych przed działaniem oprogramowania szkodliwego
 • procedury dot. wykonywania przeglądów i konserwacji systemów informatycznych
 • procedury zarządzania oprogramowaniem wykorzystywanym w systemie IT
 • pomoc przy zgłoszeniu zbiorów do GIODO
 • pomoc przy zgłoszeniu ABI do GIODO

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu!
Nasi pracownicy przygotują założenia do opracowania polityki ochrony danych osobowych.
Oferujemy również możliwość przeprowadzenia  audytu bezpieczeństwa informacji w Państwa organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *