Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Servus Comp Sp. z o.o. (Servus Comp) z siedzibą w Krakowie 30-015, przy ul. Świętokrzyskiej 12/403.

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na adres siedziby podany powyżej, elektronicznie na adres e-mail: biuro@servus-comp.pl, lub telefonicznie: +48 12 631 91 22.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu jej wycofania.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz firmom, z którymi współpracujemy, na podstawie umowy, np. obsługujące nas biuro księgowe, firma świadcząca usługi hostingu.

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 1. dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że masz prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

KONTAKT SERVUS COMP KRAKÓW


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

+48 12 631 91 22